جدول لیست قیمت پمپ ابارا سری OY

قیمت های به روز در لیست قیمت پمپ ابارا سری OY می باشد و مشاوران فنی ما نیز همواره آماده پاسخگویی به سوالات فنی شما می باشند. پمپ ابارا سری OY در گروه پمپ های سانتریفیوژ طبقاتی قرار دارد و پمپ ابارا سری OY جهت استخراج آب تمیز از چاه و افزایش فشار برای کاربردهای زراعی و صنعتی و غیره بیشترین کاربرد را دارد.

قیمت

مدل پمپ

نوع پمپ

ردیف

31,054,100

OYM 0.75

پمپ شناور تمام استیل ابارا تک فاز

1

32,994,300

OYM 1.00

پمپ شناور تمام استیل ابارا تک فاز

2

37,986,500

OYM 1.50

پمپ شناور تمام استیل ابارا تک فاز

3

45,104,200

OYM 2.00

پمپ شناور تمام استیل ابارا تک فاز

4

60,462,300

OYM 3.00

پمپ شناور تمام استیل ابارا تک فاز

5

36,678,500

OYT 1.50

پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز

6

42,150,300

OYT 2.00

پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز

7

58,467,600

OYT 3.00

پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز

8

77,684,300

OYT 4.00

پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز

9

88,726,000

OYT 5.50

پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز

10

107,888,200

OYT 7.50

پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز

11

138,637,100

OYT 10.00

پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز

12

153,897,100

OY6 7.50

پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز

13

157,265,200

OY6 10.00

پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز

14

167,936,300

OY6 12.50

پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز

15

190,968,000

OY6 15.00

پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز

16

223,090,300

OY6 20.00

پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز

17

262,439,300

OY6 25.00

پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز

18

292,806,700

OY6 30.00

پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز

19

356,822,400

OY6 40.00

پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز

20