جدول لیست قیمت پمپ ابارا سری EVMSG

جدول لیست قیمت پمپ ابارا سری EVMSG بر اساس انواع مدل الکترو پمپ طبقاتی استیل عمودی فشار قوی تهیه شده است که به راحتی قابل مقایسه هستند و شما عزیزان بر اساس نیاز خود می توانید بهترین پمپ را انتخاب نمایید. جهت دریافت بهترین قیمت و پاسخ به سوالات فنی خود می توانید با کارشناسان فروش شرکت ایران ابارا تماس حاصل بفرمایید.

قیمت

مدل پمپ

نوع پمپ

ردیف

149,406,300

EVMSG 3-9 F5/1.1

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

1

157,265,200

EVMSG 3-9 F5/1.1 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

2

161,330,900

EVMSG 3-10 F5/1.1 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

3

171,511,500

EVMSG 3-11 F5/1.1 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

4

177,593,700

EVMSG/B 3-13 F5/1.5 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

5

190,030,600

EVMSG 3-15 F5/1.5 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

6

198,478,100

EVMSG 3-16 F5/1.5 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

7

219,842,100

EVMSG 3-19 F5/2.2 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

8

234,589,800

EVMSG 3-21 F5/2.2 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

9

270,734,200

EVMSG 3-25 F5/3.0 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

10

148,610,600

EVMSG 5-6 F5/1.5 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

11

155,739,200

EVMSG 5-7 F5/1.5 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

12

167,947,200

EVMSG 5-8 F5/2.2 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

13

167,947,200

EVMSG/B 5-8 N5/2.2 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

14

197,758,700

EVMSG 5-10 F5/2.2 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

15

217,792,900

EVMSG 5-11 F5/2.2 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

16

229,532,200

EVMSG 5-12 F5/3 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

17

240,312,300

EVMSG 5-14 F5/3 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

18

254,449,600

EVMSG 5-15 F5/3 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

19

283,955,900

EVMSG 5-19 F5/4 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

20

295,128,400

EVMSG 5-20 F5/4 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

21

340,941,100

EVMSG 5-23 F5/5.5 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

22

351,110,800

EVMSG 5-25 F5/5.5 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

23

214,773,600

EVMSG 10-6 F5/2.2 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

24

234,698,800

EVMSG 10-7 F5/3 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

25

252,662,000

EVMSG 10-8 F5/3 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

26

279,933,800

EVMSG 10-9 F5/4 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

27

295,095,700

EVMSG 10-10 F5/4 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

28

304,818,500

EVMSG 10-11 F5/4 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

29

360,463,000

EVMSG 10-12 F5/5.5 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

30

383,407,500

EVMSG 10-14 F5/5.5 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

31

401,032,800

EVMSG 10-15 F5/5.5 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

32

446,453,100

EVMSG 10-16 F5/7.5 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

33

475,316,300

EVMSG 10-18 F5/7.5 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

34

476,264,600

EVMSG 10-19 F5/7.5 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

35

496,124,400

EVMSG 10-21 F5/7.5 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

36

592,284,200

EVMSG 10-22 F5/11 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

37

320,590,800

EVMSG 15-4 F5/4 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

38

351,110,800

EVMSG 15-5 F5/5.5 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

39

356,713,400

EVMSG 15-6 F5/5.5 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

40

419,421,100

EVMSG 15-7 F5/7.5 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

41

434,299,600

EVMSG 15-8 F5/7.5 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

42

514,447,300

EVMSG/I 15-9 F5/11 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

43

530,372,200

EVMSG/I 15-10 F5/11 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

44

547,507,000

EVMSG/I 15-11 F5/11 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

45

573,710,600

EVMSG 15-12 F5/11 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

46

584,141,900

EVMSG 15-13 F5/11 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

47

646,718,800

EVMSG 15-15 F5/15 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

48

664,573,000

EVMSG 15-17 F5/15 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

49

432,773,600

EVMSG 20-06 F5/7.5 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

50

432,773,600

EVMSG 20-06 N5/7.5 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

51

574,985,900

EVMSG 20-10 F5/11 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

52

641,148,900

EVMSG 20-13 F5/15 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

53

758,149,500

EVMSG 20-16 F5/18.5 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

54