جدول لیست قیمت پمپ ابارا سری EBS

قیمت انواع پمپ شناور تمام استیل ابارا طبق جدول لیست قیمت پمپ ابارا سری EBS به شرح ذیل می باشد. این سری از پمپ شناور تمام استیل ابارا دارای مدل پمپ های متفاوتی می باشد. شرکت ایران ابارا همواره در تلاش است که بهترین اطلاعات را در اختیار شما عزیزان قرار دهد در صورت نیاز می توانید با مشاوران ایران ابارا تماس حاصل بفرمایید.

قیمت

مدل پمپ

نوع پمپ

ردیف

24,241,600

4EBS 0213

پمپ شناور تمام استیل ابارا

1

27,707,800

4EBS 0218

پمپ شناور تمام استیل ابارا

2

31,915,200

4EBS 0223

پمپ شناور تمام استیل ابارا

3

40,864,100

4EBS 0233

پمپ شناور تمام استیل ابارا

4

71,460,400

4EBS 0248

پمپ شناور تمام استیل ابارا

5

17,767,000

4EBS 0309

پمپ شناور تمام استیل ابارا

6

23,315,100

4EBS 0312

پمپ شناور تمام استیل ابارا

7

27,925,800

4EBS 0318

پمپ شناور تمام استیل ابارا

8

35,599,400

4EBS 0325

پمپ شناور تمام استیل ابارا

9

39,741,400

4EBS 0333

پمپ شناور تمام استیل ابارا

10

65,029,400

4EBS 0345

پمپ شناور تمام استیل ابارا

11

82,153,300

4EBS 0352

پمپ شناور تمام استیل ابارا

12

148,000,200

4EBS 0360

پمپ شناور تمام استیل ابارا

13

163,827,000

4EBS 0370

پمپ شناور تمام استیل ابارا

14

17,309,200

4EBS 0508

پمپ شناور تمام استیل ابارا

15

23,631,200

4EBS 0512

پمپ شناور تمام استیل ابارا

16

29,909,600

4EBS 0517

پمپ شناور تمام استیل ابارا

17

36,111,700

4EBS 0525

پمپ شناور تمام استیل ابارا

18

45,300,400

4EBS 0533

پمپ شناور تمام استیل ابارا

19

55,099,500

4EBS 0538

پمپ شناور تمام استیل ابارا

20

69,574,700

4EBS 0544

پمپ شناور تمام استیل ابارا

21

93,914,400

4EBS 0552

پمپ شناور تمام استیل ابارا

22

169,080,800

4EBS 0560

پمپ شناور تمام استیل ابارا

23

187,153,000

4EBS 0570

پمپ شناور تمام استیل ابارا

24

26,465,200

4EBS 0805

پمپ شناور تمام استیل ابارا

25

27,707,800

4EBS 0807

پمپ شناور تمام استیل ابارا

26

35,882,800

4EBS 0810

پمپ شناور تمام استیل ابارا

27

50,532,400

4EBS 0815

پمپ شناور تمام استیل ابارا

28

53,050,300

4EBS 0818

پمپ شناور تمام استیل ابارا

29

53,377,300

4EBS 0825

پمپ شناور تمام استیل ابارا

30

92,246,700

4EBS 0837

پمپ شناور تمام استیل ابارا

31

112,771,400

4EBS 0844

پمپ شناور تمام استیل ابارا

32

33,299,500

4EBS 1405

پمپ شناور تمام استیل ابارا

33

40,864,100

4EBS 1407

پمپ شناور تمام استیل ابارا

34

52,930,400

4EBS 1410

پمپ شناور تمام استیل ابارا

35

65,683,400

4EBS 1413

پمپ شناور تمام استیل ابارا

36

91,527,300

4EBS 1418

37

123,475,200

4EBS 1425

پمپ شناور تمام استیل ابارا

38

47,611,200

6EBS 1704

پمپ شناور تمام استیل ابارا

39

55,884,300

6EBS 1705

پمپ شناور تمام استیل ابارا

40

76,518,000

6EBS 1710

پمپ شناور تمام استیل ابارا

41

110,471,500

6EBS 1713

پمپ شناور تمام استیل ابارا

42

132,849,200

6EBS 1717

پمپ شناور تمام استیل ابارا

43

180,035,300

6EBS 1724

پمپ شناور تمام استیل ابارا

44

206,369,700

6EBS 1727

پمپ شناور تمام استیل ابارا

45

67,002,300

6EBS 3003

پمپ شناور تمام استیل ابارا

46

72,092,600

6EBS 3006

پمپ شناور تمام استیل ابارا

47

140,283,000

6EBS 3013

پمپ شناور تمام استیل ابارا

48

177,386,600

6EBS 3017

پمپ شناور تمام استیل ابارا

49

224,910,600

6EBS 3021

پمپ شناور تمام استیل ابارا

50

72,899,200

6EBS 4605

پمپ شناور تمام استیل ابارا

51

95,320,500

6EBS 4607

پمپ شناور تمام استیل ابارا

52

135,454,300

6EBS 4610

پمپ شناور تمام استیل ابارا

53

158,823,900

6EBS 4612

پمپ شناور تمام استیل ابارا

54

21,698,630

6EBS 4617

پمپ شناور تمام استیل ابارا

55

80,747,200

6EBS 6004

پمپ شناور تمام استیل ابارا

56

91,614,500

6EBS 6006

پمپ شناور تمام استیل ابارا

57

137,699,700

6EBS 6008

پمپ شناور تمام استیل ابارا

58

170,868,400

6EBS 6012

پمپ شناور تمام استیل ابارا

59

207,350,700

6EBS 6015

پمپ شناور تمام استیل ابارا

60