جدول لیست قیمت پمپ ابارا سری CDA

لیست قیمت پمپ ابارا سری CDA توسط کارشناس ایران ابارا تهیه شده است. الکتروپمپ سانتریفیوژ دو پروانه چدنی CDA ابارا در حداکثر دمای ۴۰ و ۹۰ درجه سانتیگراد قابل استفاده می باشند و التبه بستگی به مدل الکتروپمپ چدنی CDA ابارا قابل استفاده می باشد. در لیست قیمت پمپ ابارا سری CDA انواع پمپ تک فاز و سه فاز ذکر شده است و قیمت هر یک مشخص شده است.

قیمت

مدل پمپ

نوع پمپ

ردیف

18,748,000

CDA 1.00 M – LOCAL

الکترو پمپ دوپروانه چدنی تک فاز

1

43,120,400

CDA 1.00 M

الکترو پمپ دوپروانه چدنی تک فاز

2

65,476,300

CDA 1.50 T IE3

الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز

3

67,024,100

CDA 1.50 M

الکترو پمپ دوپروانه چدنی تک فاز

4

73,269,800

CDA 2.00 M

الکترو پمپ دوپروانه چدنی تک فاز

5

34,553,000

CDA 2.00 M – LOCAL

الکترو پمپ دوپروانه چدنی تک فاز

6

69,007,900

CDA 2.00 T IE3

الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز

7

32,514,700

CDA 2.00 T – LOCAL

الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز

8

43,556,400

CDA 3.00M LOCAL

الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز

9

40,689,700

CDA 3.00 T IE2 LOCAL

الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز

10

75,275,400

CDA 3.00 T IE2

الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز

11

67,340,200

CDA 4.00 T IE3 LOCAL

الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز

12

124,815,900

CDA 4.00 T IE2

الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز

13

71,700,200

CDA 5.50 T IE3 LOCAL

الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز

14

132,609,400

CDA 5.50 T IE2

الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز

15

83,537,600

CDA 7.50 T IE3 L

الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز

16

102,492,700

CDA 10.00T IE3 L

الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز

17